Hej & tack för senast! Här kommer några länkar som förhoppningsvis kan vara av intresse.

/Hälsningar

Olle B.

Länkar

Mötesanteckningar – minnesanteckningar

Från KTH:s webb:

”Minnesanteckning

Termen minnesanteckning används i vardagligt språkbruk för att beskriva allt ifrån mötesanteckningar och anteckningar uppkomna vid ärendeberedning till upptagna noteringar vid telefonsamtal. Minnesanteckningar avgränsas emellertid i tryckfrihetsförordningen (2:9) till att beteckna handlingar som:

  1. Upprättas hos myndigheten. Handlingen får inte vara inkommen utan ska ha utarbetats av myndighetens egna medarbetare
  2. Tillhör ett ärende.
  3. Enbart tillkommit för ärendets föredragning eller beredning. Den får med andra ord bara ha fungerat som ett hjälpmedel vid handläggningen av ett ärende. En till akten tillförd diarielista kan t ex visserligen fungera underlättande vid en föredragning men tjänstgör även som register efter avslutad föredragning och är därmed inte en minnesanteckning.
  4. Inte innehåller sakuppgift.

Mötesanteckningar är därför i lagens mening liktydigt medminnesanteckningar bara när det organ i vilket anteckningarna sammanställs bereder ärenden. Anteckningar från övriga möten blir allmänna handlingar då de färdigställs d.v.s., justeras och/eller expedieras. Dess eventuella gallringsfrist bestäms utifrån dess karaktär se nedan.”

Anvisningar om mjukt bindestreck

Se Microsofts supportwebb. (En bit ner på sidan.)

Kommentarer är stängda.